Home
Lakshmi Temples
Photos Gallery
lakshmi songs
Link to Us
About us

Lard Mahavishnu with Goddess Lakshmi

Lakshmi with Mahavishnu
According to few hindu scripture, God Vishnu is a husband of goddess Lakshmi. Lard vishnu has differnt names Narayana, Lakshmi Narayana, Hari, Vishnuvu etc., In hindu religion Brahma, vishnu, Maheswara (Eswar) they called as Thrimuthulu.

Lard vishnu has 10 Avatars (Avathars).

Mathya

Kurma

Varaha

Narasinha

Vamana

Parasurama

Ram

Krishna

Buddha

Kalki